Palvelut oppilaitoksille

Autamme 2. ja 3. asteen oppilaitoksia luomaan aidosti vaikuttavaa ja työelämäläheistä koulutusta osaksi tarjontaansa. Tätä tuemme valmentajuuden ja tiimioppimisen metodien avulla.

Videon kesto: 44 sekuntia.

Taitavat tiimipelaajat ovat menestyvän organisaation perusta. Lisääntyneiden tiimityötaitojen avulla pystymme mahdollistamaan paremman suorituskyvyn ja sen, että ihmiset nauttivat siitä, mitä tekevät.

Tarjoamamme palvelut

Valmennamme opettajia ja opiskelijoita sekä suunnittelemme aidosti työelämäläheisiä opintokokonaisuuksia 2. ja 3. asteen oppilaitoksiin.

Henkilöstön valmentaminen

Valmennamme henkilöstöstä taitavia tiimipelaajia, autamme opettajia omaksumaan tiimivalmentajan taitoja.

Valmiit opinto- kokonaisuudet

Valmennamme opiskelijoita projektiopintokokonaisuuksissa ja tarjoamme valmiita opintokokonaisuuksia oppilaitosten tarjontaan.

Opintosisältöjen suunnittelu

Kehitämme koulutusta oppilaitosten tarpeisiin automatisoiduista verkkokursseista laajoihin projektiopintokokonaisuuksiin.

Kieli

suomi tai englanti

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi. Lisäksi mittaamme valmennustemme vaikuttavuutta.

Henkilöstön valmentaminen

Valmennuskokonaisuudet perustuvat vuorovaikutteisiin workshopeihin, opitun käytäntöön viemiseen työssä sekä reflektoimiseen. Valmennuskokonaisuuden vaikuttavuuden varmistamme mittaamalla tuloksia mittauspisteissä.

Valmennus­kokonaisuuden sisältö:

• Aloitustapaaminen
• Valmennuskerrat
• Käytännön kokeilut
• Reflektointi
• Mittaaminen ja arviointi

Valmennuskokonaisuus muokataan aina tilaajan toiveiden mukaan, jolloin lopullinen hinta määräytyy valmennuksen sisällön, keston ja henkilömäärän mukaan.

OPETTAJASTA VALMENTAJAKSI

Valmennuskokonaisuus opettajille tiimioppimiseen ja tiimivalmentajuuteen perehdyttämiseen, sisältäen valmennuskertoja, käytännön kokeiluja ja niiden reflektointia.

ESIMERKKI KOKONAISUUDEN SISÄLLÖSTÄ:

 1. Ennakkoajatukset tiimivalmentajuudesta
 2. Mitä tiimivalmentajuus on ja mitä sillä voidaan saavuttaa
 3. Mahdollistavat rakenteet ja tiimivalmentajan työkalupakki
 4. Millainen tiimivalmentaja haluan olla
TIIMIN JOHTAMINEN

Tiimin johtamisessa onnistuminen alkaa luottamuksen rakentamisesta ja tiimiläisten aidosta tuntemisesta. Tämän jälkeen palettiin lisätään käytännön työkaluja aina tavoitteista roolitukseen, itseohjautuvuuden tukemiseen ja johtamisen työkaluihin. Valmennus sopii tiiminvetäjille tai muussa esihenkilöroolissa toimiville sekä sellaiseen aikoville.

ESIMERKKI KOKONAISUUDESTA:

 1. Luottamus ja psykologinen turvallisuus on onnistuneen toiminnan perusta   
 2. Tiimin sisäinen organisoiminen
 3. Tiimityötaidot: vuorovaikutus- ja palautetaidot
 4. Valmentava ote johtajuudessa 
VUOROVAIKUTUS- JA PALAUTETAIDOT

Työyhteisössä ei voi toimia vuorovaikuttamatta muiden kanssa. Taitava vuorovaikutus näkyy päivittäisen keskustelun lisäksi esimerkiksi onnistuneen palautekulttuurin luomisessa sekä konfliktitilanteiden käsittelyssä. Varmista, että työyhteisössäsi jokaisella on taidot näihin

ESIMERKKI KOKONAISUUDESTA:

 1. Dialogi työkaluna – taitavan vuorovaikutuksen perusta
 2. Tunnetaidot – miten tunteet vaikuttavat meihin ja toimintaamme
 3. Palautetaidot – palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 4. Konfliktitilanteiden taitava käsittely 
RYHMÄSTÄ TIIMIKSI

Miten ryhmästä saadaan rakennettua taitava tiimi? Valmennuksessa annetaan työkaluja siihen, miten rakennetaan taitava tiimi, joka hyödyntää yhteistä ajattelua ja oppii jatkuvasti. Valmennus auttaa onnistumaan luottamuksen rakentamisessa, tavoiteasetannassa, roolituksessa ja voittavan tiimikulttuurin luomisessa. Valmennus sopii aloittaville tiimeille tai tiimeille, joissa on tapahtunut muutostilanteita ja joissa kaivataan uudelleenorganisoitumista, toimintatapojen ja/tai roolien uudistamista.

ESIMERKKI KOKONAISUUDESTA:

 1. Ryhmä vs. tiimi – mitä arvoa saadaan tiiminä toimimisesta 
 2. Taitavan tiimin tukipilarit 
 3.  Vahvuutemme ja kehityskohtamme tiiminä sekä yhteiset toimintatavoitteet  
 4. Tiimityön tärkein elementti on sisäinen kanssakäyminen – miten vuorovaikutamme 

★★★

Valmiit opintokokonaisuudet

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT

OPINTOKOKONAISUUS: Vuorovaikutteisiin workshopeihin perustuva, tiimioppimisen metodeja hyödyntävä etätoteutus. Kurssin tarkoitus on opetella tunnistamaan tulevaisuuden työelämätaitoja sekä kehittää niitä yksilöllisesti ja tiimissä työskennellen.

TOTEUTUKSEN SISÄLTÖ 

 1. Tulevaisuuden työelämä – millaisia taitoja tarvitsemme? 
 2. Dialogi työkaluna – taitava vuorovaikutus 
 3. Tunnetaidot – tunnista, ymmärrä ja tule ymmärretyksi 
 4. Palautetaidot – opettele, käytä ja hyödynnä 
 5. Luontaiset vahvuudet – tunnista ja hyödynnä 

Toteutus koostuu workshopien lisäksi tiimitehtävistä (5kpl), reflektoinnista sekä vertaisarvioinnista.  

Polkuni työelämässä

Workshop, joka keskittyy omien taitojen kartoittamiseen ja oman tulevaisuuden rakentamiseen. Tavoitteena on auttaa opiskelijoita tunnistamaan omia vahvuuksiaan, luoda uskoa tulevaisuuteen ja suunnitella askeleita valmistumisen jälkeiselle ajalle.

WORKSHOPIN SISÄLTÖ (4h) 

 • Omien vahvuuksien tunnistaminen (VIA-testi) 
 • Millaisessa työssä olisin hyvä? (sweet spot) 
 • Yrittäjyys ja sen eri muodot vaihtoehtona 
 • Kartoitus ja resurssit: mitä minulla on, mitä minulta puuttuu 
 • Konkreettinen suunnitelma: verkostoituminen, oppimispolku 

★★★★★

Opintosisältöjen suunnittelu

OPINTOKOKONAISUUKSIEN SUUNNITTELU

Suunnittelemme opintokokonaisuuksia oppilaitosten tarpeisiin. Osaamisemme ytimessä on tiimityö ja tiimioppiminen. Tuotteita ovat esimerkiksi konseptit aidosti työelämäläheisistä projektiopinnoista ja opiskelijatiimien osallistamisesta hanketyöhön.

★★★★★

Osaamisen kehittäminen on paras turva maailman muutoksissa.