You are currently viewing 9 tiimiroolia – tiedätkö omasi?

9 tiimiroolia – tiedätkö omasi?

Roolien selkeys on tärkeä osa hyvin toimivaa tiimiä. Kun jokainen tietää, mitä heiltä odotetaan ja mitä omalla vastuulla on, vähemmän asioita jää sattuman varaan tai ”jonkun” hoidettavaksi. Työhön liittyvän roolin lisäksi meillä jokaisella on luontaisia tapoja toimia. Nämä tavat ohjaavat käyttäytymistämme eri tilanteissa, ja niiden tunteminen auttaa ymmärtämään paremmin itseä ja muita. Tiimityöskentelyssä tätä käyttäytymistä kuvastavat tiimiroolit. Ei ole olemassa oikeita tai vääriä, hyviä tai huonoja tiimirooleja – on vain erilaisia, yksilölle ominaisia tapoja käyttäytyä tiimissä.

Belbin-tiimiroolitesti on kenties tunnetuin tiimirooleja tutkiva testi, jonka on kehittänyt brittiläinen tutkija ja liikkeenjohdon konsultti Meredith Belbin yhdessä matemaatikko Bill Hartstonin, antropologi Jeanne Fisherin ja työpsykologi Roger Mottramin kanssa. He uskovat tiimiroolien oikeanlaisen hyödyntämisen olevan yksi avaintekijä huipputiimien rakentamisessa. Pitkän tutkimus- ja kehitystyön tuloksena tänä päivänä Belbin tunnistaa yhdeksän tiimiroolia. Useimmilla meistä vahvoja rooleja on 2-3 ja parhaimmillaan tiimitasolla löytyvät kaikki yhdeksän tiimiroolia. Yksilön näkökulmasta testin tulokset auttavat itsetuntemuksen lisäämisessä ja näin ollen omien taipumusten tunnistamisessa ja hyödyntämisessä tiimityössä. Tiimin näkökulmasta ymmärrys lisääntyy ja erilaisuutta pystytään hyödyntämään täysimääräisesti.

Mitkä ovat nuo 9 tiimiroolia?

Belbinin mukaan tiimiroolit jakautuvat yhdeksään eri tiimirooliin, jotka jakautuvat vielä kolmeen eri kategoriaan: Toimintaorientoituneisiin, ihmisorientoituneisiin sekä ajatteluorientoituneisiin. Nämä yhdeksän roolia kategorioineen ovat:

Toimintaorientoituneet tiimiroolit:

  • Hahmottelija (Shaper)
  • Toteuttaja (Implementer)
  • Viimeistelijä (Completer Finisher)

Ihmisorientoituneet tiimiroolit:

  • Mahdollisuuksien selvittäjä (Resource Investigator)
  • Tiimityöntekijä (Teamworker)
  • Järjestelijä (Co-ordinator)

Ajatteluorientoituneet tiimiroolit:

  • Innovoija (Plant)
  • Tarkkailija-arvioija (Monitor Evaluator)
  • Asiantuntija (Specialist)

Jokaista näistä yhdeksästä tiimiroolista tarvitaan, ja useimmat meistä edustavatkin vahvasti 2-3 eri tiimiroolia. Eri projektin vaiheissa tarvitaan erilaista osaamista, ja esimerkiksi tästä työn organisoinnin näkökulmasta tiimiroolien tuntemus on eduksi. Myös vuorovaikutuksen näkökulmasta Belbin tiimiroolit antavat uutta näkökulmaa tiimin dynamiikkaan, ja voivat auttaa tiimiläisiä vuorovaikutuksen kehittämisessä tai konfliktin käsittelyssä.

Miten Belbin-tiimiroolitestaus toimii?

Belbin-tiimiroolitestiin kuuluu itsearviointi sekä havainnoija-arvioinnit. Itsearvion tekemisen jälkeen vastaaja pyytää havainnoija-arviointeja henkilöiltä, jotka tuntevat hänen työskentelytapansa. Nämä voivat olla kollegoita tai esihenkilöitä – tai sekoitus molempia. Itsearvioinnin ja havainnoija-arviointien perusteella luodaan raportti, joka antaa henkilön toiminnasta 360° kuvan. Tätä kokonaisuutta voidaan viedä tiimitasolle vielä erillisellä tiimiraportilla, joka yhdistää tiimiläisten itsearviot ja muodostaa niiden avulla läpileikkauksen tiimin vahvuuksista. Tämä toimii erinomaisesti tiimin alkuvaiheessa, muutostilanteissa tai vaikkapa kevyehkönä tiimipäivän aktiviteettina. Sertifioitu Belbin-tiimiroolitestaaja analysoi työpajassa testien tulokset ja auttaa tiimiä syventämään saatua tietoa käytännön tasolla.

Mind Messä on nyt kaksi sertifioitua tiimiroolitestaajaa, kun Marianne ja Mona suorittivat molemmat keväällä Belbin-tiimiroolikoulutuksen. Mikäli siis tämä voisi olla tiimillenne sopiva työkalu, olethan yhteyksissä!

Kuva: Petra Vii Photography