You are currently viewing Miten rakennetaan taitava tiimi?

Miten rakennetaan taitava tiimi?

Yhä useampi työ on muuttunut yksinäisestä tekemisestä tiimeissä toteutettavaan työskentelyyn. Tiimityön etuja ovat yhteisen ajattelun mahdollistamat uudet tuoreet näkökulmat, ideat ja innovaatiot sekä parempi suorituskyky. Tiimin tuoman hyödyn tulisi olla suurempi kuin mitä yksilöillä olisi erikseen mahdollista tuottaa. Tämän aikaansaaminen vaatii tiimiytymisen tukemista sekä tiimitoiminnan erityispiirteiden tunnistamista ja mahdollistamista.

Taitavan tiimin tukipilarit

Miten taitava tiimi sitten rakennetaan? Olemme koonneet nämä elementit yhteen Taitavan tiimin tukipilareiksi. Tukipilarit edustavat tiimitoiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä elementtejä, joihin keskittymällä tiimityöstä saadaan parhaat mahdolliset tulokset – niin suorituskyvyllisesti kuin kokemuksellisesti. Taitava ja tuloksekas tiimi koostuu hyvinvoivista yksilöistä ja sen vuoksi suorituskykyä onkin rakennettava inhimillisin keinoin.

Tässä nopea katsaus onnistuneen tiimitoiminnan rakentamiseen ja lisää pääset halutessasi lukemaan lataamalla Taitavan tiimin tukipilarit -oppaamme. Sieltä löydät tarkempaa kuvausta jokaisesta tukipilarista sekä vinkkejä kunkin tukipilarin kehittämiseen tiimissä. Voitkin hyödyntää sitä tiimitoiminnan kehittämisen ohjenuorana!

Luottamus ja psykologinen turvallisuus

Kuten ihmissuhteissa ylipäätään, myös tiimityössä kaiken perustana toimii luottamus ja psykologinen turvallisuus. Ilman näitä tiimityö ei tule koskaan saavuttamaan parasta mahdollista potentiaaliaan. Luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen vaativat panostusta erityisesti tiimitoiminnan alussa ja tähän perustaan tulee palata aina, kun tiimin kokoonpano muuttuu. Psykologinen turvallisuus ja luottamus eivät siis ole pysyviä tiloja, vaan ne muuttuvat jatkuvasti vuorovaikutussuhteissa ja tiimin elinkaaren eri vaiheissa. Ihmisten välisten vuorovaikutussuhteiden rakentaminen vaatii aikaa, mutta tämä ajankäyttö on ehdottomasti panostuksensa arvoinen.

Selkeä yhteinen tavoite

Tiimin erottaa ryhmästä muun muassa selkeä yhteinen tavoite. Tämän tulisikin olla kirkas kaikille tiimin jäsenille ja sen tavoittelun tulisi olla merkityksellistä ja motivoivaa. Tietyssä määrin tiimin tavoite voi tulla organisaatiotasolta, mutta olisi hyvä, että tiimi saisi pureskella sen myös omaan suuhunsa sopivaksi. Ihmiset sitoutuvat paremmin tavoitteisiin, joita he ovat saaneet olla luomassa. Selkeän tavoitteen puuttuminen aiheuttaa helposti sitoutumisen puutetta ja epäselkeyttä toimintatavoissa – se vähentää merkityksellisyyden kokemusta, koska oman työn tarkoitus ja fokus ei ole selkeää.

Oman roolin selkeys ja merkitys

Tavoitteen ollessa selvillä, tulisi määritellä myös se, mikä kunkin rooli tavoitteen saavuttamisessa on. Mitä paremmin jokainen tietää oman roolinsa, sitä tehokkaampaa yhteinen työskentely on. Myös vastuun jakaminen helpottuu. Mitä enemmän tiimiläiset pääsevät omassa roolissaan toteuttamaan omia vahvuuksiaan, sitä parempi. On myös hyvä muistaa, että tiimissä jokainen toteuttaa kahta roolia: tehtäväroolia ja tiimiroolia. Molemmat näistä on hyvä tiedostaa taitavan tiimin aikaansaamiseksi.

Yhteiset pelisäännöt

Tiimitoimintaan kuuluu yhteisten toimintatapojen määrittely – kutsumme niitä tässä yhteydessä pelisäännöiksi. Ne ovat toimintaa ohjaavia yhteisiä sopimuksia, jotka helpottavat arjen työskentelyä ja toimivat myös vaikeampiin tilanteisiin varautumisen ohjenuorana. Kun jokainen tiimiläinen sitoutuu yhteisiin pelisääntöihin, toiminnassa on vähemmän sattuman mahdollisuuksia ja esimerkiksi päätöksenteko helpottuu.

Oppimisen asenne

Oppiminen kuuluu olennaisena osana tiimityöhön ja sille olisikin hyvä asettaa arkeen tarpeeksi mahdollisuuksia toteutua. Oppiminen sisältää niin työskentelytavoista, itse suorittavasta työstä ja sen tuloksista kuin toinen toisistaan oppimista. Yhteistä ajattelua kannattaa siis hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti ja antaa tarpeeksi aikaa yhteiselle keskustelulle tiimin arjessa. Oppimisen asenteeseen lukeutuu myös matalan kynnyksen kokeilut, keskeneräisyyden hyväksyminen ja kehityspotentiaalin tunnistaminen.

Tiimityötaidot

Tiimissä vuorovaikutuksen tulisi olla jatkuvaa ja tiimityöhön sitoutuessaan ihminen hyväksyykin mahdollisuuden myös konfliktien syntymiseen ja käsittelyyn. Parhaimmillaan tiimi koostuu erilaisista ihmisistä, joilla on erilainen tausta ja erilaisia näkemyksiä. Tämä luo uusia ulottuvuuksia tiimin tuottamiin ratkaisuihin, mutta tuo toisinaan mukanaan myös vuorovaikutuksellisia haasteita. Hyvät tiimityötaidot ovatkin yksi tärkeimpiä keskittymisen kohteita – ne pitävät sisällään muun muassa dialogitaitoja, palautetaitoja, tunnetaitoja ja kykyä ratkaista konflikteja.

Mahdollistavat rakenteet

Kaikki edellä mainitut vaativat toteutuakseen tilaa ja aikaa arjessa – mahdollistavat rakenteet. Kaikki se taito ja potentiaali, jota tiimissä on, menee hukkaan jos arki on liian kiireistä ja suorittavaa, eikä mahdollisuutta aidoille kohtaamisille ja vuorovaikutukselle ole. Erityisesti tiimitoiminnan aloitusvaiheessa tai kun tiimi kohtaa jonkin haasteen, on olennaista ymmärtää, että ainoa keino päästä eteenpäin, on antaa aikaa yhteiselle keskustelulle. Liian nopeasti sivuutetut vaikeat tilanteet jäävät helposti kaivelemaan ja sen takia onkin tärkeää varmistua, että tilanne on varmasti käsitelty loppuun asti kaikkien osapuolten osalta.

Tiimin johtaminen

Taitavassa tiimissä myös johtajuus on selvillä – olkoon se nimetty johtaja tai jaetun johtajuuden hyödyntäminen, tiimin tulee sopia johtajuuteen liittyvistä asioista. Mikäli johtajuus ei ole selkeää tiimissä, se aiheuttaa epäselvyyttä toiminnassa ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä muun muassa päätöksenteossa. On hyvä muistaa, että hierarkinen johtaminen ei kuulu tiimityöhön, joka perustuu tasavertaisuudelle. Tiimi toimii parhaiten, kun se saa toimia vapaasti tiettyjen asetettujen raamien sisällä. Nämä raamit asetetaan johtajuuden avulla.

Tässä lyhyesti kuvattuna tiimitoiminnan kannalta tärkeät elementit. Lisää tietoa ja käytännön vinkkejä saat Taitavan tiimin tukipilarit -oppaastamme!

Kuvat: Unsplash