You are currently viewing Mihin tilanteisiin tiimivalmennus sopii? – 4 esimerkkiä

Mihin tilanteisiin tiimivalmennus sopii? – 4 esimerkkiä

Erilaisiin tarpeisiin sopivat erilaiset menetelmät – tämä riippuu tietenkin siitä, mitä tavoitellaan ja millainen kohderyhmä tilanteineen on. Millaisiin tilanteisiin sopii tiimivalmennus eli dialogisuuteen perustuva, tavoitteellinen tiimien yhteistoiminnan ohjaus?

Tiimivalmennus on nimensä mukaisesti suunnattu tiimeille. Optimikoko valmennukseen osallistuvalle tiimille on 6-12 henkilöä ja dialogisuus asettaa raamit maksimikoolle, jonka voidaan ajatella olevan 25 henkilöä. Tällaisessa tapauksessa pienryhmätyöskentely on erittäin suotavaa, jopa välttämätöntä, sillä yhteinen dialogi näin isolla tiimillä ei välttämättä onnistu parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti, jos tiimi ei ole tottunut käymään dialogia.

Mistä tiedän, että tiimivalmennus sopisi tilanteeseemme?

Tiimivalmennus on hyvä toimintatapa monenlaisiin tiimien tilanteisiin, joista tässä esimerkkinä neljä erilaista.

  1. Yhteinen suunta ja tavoitteet eivät ole kirkkaita ja tekemisestä puuttuu puhti. Yksi tiimin tärkeimpiä elementtejä on selkeä, yhteinen tavoite ja suunta. Mikäli tämä puuttuu tai siinä on hiomisen tarvetta, tiimivalmennuksella päästään usein hyvin lyhyessäkin ajassa merkittävän hyvin tuloksiin.
  2. Ihmisten välinen kitka hankaloittaa yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Tiimityössä törmätään väistämättä ihmisten välisiin ristiriitatilanteisiin. Näitä on hyvä opetella kohtaamaan ja käsittelemään ennaltaehkäisevästi ja tiimivalmennuksen avulla saadaan keskusteluun asioita, joista lähteä avaamaan solmuja. Tarve voi olla myös yleisesti luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden lisäämiselle.
  3. Muutostilanne tiimissä. Tiimiin on tullut uusi jäsen tai se on muutoin kokenut jotakin muutoksia. On hyvä muistaa, että tiimi aloittaa aina tietyssä määrin ”alusta”, kun se saa tai menettää jäsenen. Myös muut muutostilanteet aiheuttavat tarpeen perusasioiden äärelle palaamiseen – tiimivalmennus sopii tällaisiin erinomaisesti.
  4. Tiimi haluaa kehittää käytäntöjä esimerkiksi palautteen antamiseen, konfliktikyvykkyyden kehittämiseen tai vuorovaikutukseen liittyen. Tiimivalmennus on pääosin ennaltaehkäisevää toimintaa – parempien käytäntöjen kehittämistä tulevaisuuteen ja vuorovaikutuskyvykkyyden lisäämistä eri tilanteisiin varautuen. Vaikeammista tilanteista on huomattavasti helpompaa suoriutua, kun niihin on varauduttu etukäteen tiimin kyvykkyyttä kehittäen.

Tiimivalmennuksella tähdätään konkretiaan

Tiimivalmennus on tavoitteellista ja sillä tähdätään aina konkreettisiin lopputuloksiin, jotka on etukäteen asetettu. Tärkeintä on opin lisääntymisen lisäksi se, että asioita mietitään ja kokeillaan käytännön tasolla. Työelämän tiimeille on arvokasta se, mitä he voivat tehdä käytännössä toisin kuin tähän asti. Tiimivalmennus ei siis ole tiedon kaatamista, vaan osallistujien rooli on hyvin aktiivinen. Maailmassa, jossa tietoa on saatavilla lähestulkoon rajattomasti, todellinen arvo syntyy siitä, miten tuo tieto muutetaan toiminnaksi.