You are currently viewing Mitä on tiimivalmennus?

Mitä on tiimivalmennus?

Valmennus, coaching, koulutus, fasilitointi.. Montaa eri menetelmää käytetään oppimisen tukemiseen ja yhteistoiminnan ohjaamiseen. Meidän käyttämämme menetelmä on tiimivalmennus ja sen vuoksi keskitymme tässä tekstissä avaamaan tämän kyseisen menetelmän tunnusmerkkejä. Mitä se tiimivalmennus oikein tarkoittaa?

Tiimivalmennus on tavoitteellista, dialogisuuteen perustuvaa yhteistoiminnan ohjausta tiimeille. Dialogisuus asettaa raamit valmennukseen osallistuvan tiimin koolle, ja parhaisiin tuloksiin päästään tiimikoon ollessa noin 6-12. Erityisesti tätä isommissa tiimeissä valmennuksissa on hyvä hyödyntää pienryhmätyöskentelyä. 

Monet asiat ja toimintatavat tulee sopia tiimin sisällä, mutta ulkopuolinen apu voi vauhdittaa ja terävöittää tätä prosessia. Se myös keventää esimerkiksi johtajan painolastia ja antaa mahdollisuuden kaikkien samanvertaiselle osallistumiselle – ilman että kenenkään tiimistä tarvitsee ottaa vetovastuuta.

Tiimivalmennus on tavoitteellista yhteistoiminnan ohjausta. Paino on sanalla tavoitteellista – valmennusta hankkiessa on siis aina olemassa jokin tarve ja tavoite, joiden toteutumiseen tiimivalmentaja ohjaa keskustelua ja toimintaa. Valmennus on toimintatapana vuorovaikutteinen ja sen pyrkimys onkin saada keskusteluun ja ratkottavaksi asioita, joita tiimiläiset pitävät tärkeinä ja ajankohtaisina. Tämän vuoksi valmennus ei voi olla 100% ennalta suunniteltu ilman joustovaraa, sillä todellinen arvo syntyy kyvystä havainnoida sitä, mikä juuri nyt on tärkeää ja keskittää aikaa ja ohjausta siihen. 

Tiimivalmennuksen tärkein elementti on dialogi, joka on myös erinomainen ensimmäinen aihe valmennukselle. Tiimityön onnistumisen kannalta dialogitaidot ovat elintärkeässä roolissa, ja näin ollen noiden taitojen kehittämiseen kannattaa panostaa. Valmentaja auttaa paitsi oivalluttamaan hyvän dialogin periaatteita, myös tiimiä harjoittelemaan omaa dialogiaan sekä jokaista yksilöä arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehityskohtiaan dialogissa. 

Tiimivalmennus koostuu usein alustuksesta valittuun aiheeseen, jolloin päästään yhdessä laskeutumaan aiheeseen. Tämän jälkeen vuorotellaan dialogin ja erilaisten käytännönläheisten (pien)ryhmäharjoitteiden välillä ja lopuksi reflektoidaan opittua ja koettua. Yhdessä nämä syklit muodostavat tiimioppimisen viitekehyksen. Tiimivalmennusten tavoite on siis organisaation asettamien tavoitteiden lisäksi aina myös oppia, ja antaa tiimille työkaluja oppimisen tukemiseen myös tulevaisuudessa. Tiimivalmentajan tärkeimpiä tehtäviä on luoda ilmapiiri, joka on otollinen aidolle dialogille ja oppimiselle. Tämä tarkoittaa turvallista ja avointa tunnelmaa – iloa unohtamatta.