You are currently viewing Mitä eroa on ryhmällä ja tiimillä?

Mitä eroa on ryhmällä ja tiimillä?

Ryhmä ja tiimi ovat kaksi eri käsitettä, jotka usein liitetään yhteen. Niillä on kuitenkin merkittäviä eroja, jotka on hyvä tiedostaa. Ryhmät ja tiimit eivät siis ole synonyymejä, vaan ne kuvastavat erilaisia yhteistyön muotoja ja tavoitteita. Ryhmä voi olla porukka yksilöitä, joilla on yhteinen tehtävä tai tavoite, jota kohti työskennellään pääosin itsenäisesti. Tiimi on sitoutunut ryhmä, joka työskentelee yhdessä saavuttaakseen yhteiset tavoitteensa, ja pitää toisiaan yhteisvastuullisena suorituksistaan ja lopputuloksesta. Pureudutaan hieman tarkemmin näiden kahden eroihin, ja siihen, miksi tiimityö on usein organisaation tavoitteiden valossa tavoitellumpi yhteistyön muoto näistä kahdesta.

Ryhmä ja tiimi eroavat merkittävästi toisistaan dynamiikan, tavoitteiden ja yhteistyön näkökulmasta. Ryhmä voi olla satunnainen porukka yksilöitä, joilla on sama tehtävä tai tavoite, mutta joiden välillä voi puuttua tiivis vuorovaikutus. Toisin sanoen ryhmä voi koostua yksilöistä, jotka työskentelevät saman projektin parissa, mutta eivät välttämättä jaa keskinäistä vastuuta tai sitoutumista toistensa onnistumiseen. Tavoiteltu lopputulos voi hyvin olla saavutettavissa niin, että jokainen hoitaa oman tonttinsa ja lopuksi nämä yksilösuoritukset kasataan yhteen – ilman sen kummempaa vuoropuhelua ja yhdessä luomista.

Tiimi taas on dynaaminen ja keskinäisriippuvainen joukko, joka työskentelee yhdessä saavuttaakseen yhteisen päämäärän. Tiimissä jäsenet eivät ole vastuussa vain omasta panoksestaan, vaan myös toistensa suorituksista sekä ennen kaikkea yhteisestä onnistumisesta. Tiimin tunnusmerkkejä ovat vahva keskinäinen luottamus, avoin vuorovaikutus ja yhteisvastuu. Tiimiläisillä on erilaisia, toisiaan täydentäviä taitoja, joita osataan hyödyntää taitavasti parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi sekä työskentelytehokkuuden optimoimiseksi. Tiimityö ei lähtökohtaisesti onnistu ilman jatkuvaa vuoropuhelua, yhteiskehittämistä ja kollektiivista vastuunkantoa. Ryhmässä taas painopiste voi olla enemmän yksilöllisissä panoksissa ja suorituksissa. Tiimityössä ei voi ajatella, että kunhan oma osuus on hoidettu niin se riittää. Itse asiassa tiimityön ohjaava voima tulisi aina olla yhteiset tavoitteet, ja jopa ryhmän sisäiset roolit joustavat tavoitteiden niin vaatiessa. ”Ei kuulu minulle” -tyylinen ajattelu tai tiukasti oman roolin raameihin jääminen eivät siis ole tiimityössä kannattavia malleja.

Tiimityön tehokkuus ja tarpeellisuus korostuu erityisesti silloin, kun tehtävät ovat monimutkaisia ja vaativat erilaista asiantuntijuutta. Tiimissä tapahtuva jatkuva vuorovaikutus ja keskinäinen tuki mahdollistavat nopeamman reagoinnin muutoksiin ja parempien ratkaisujen löytämisen. Tiimityö tarjoaa organisaatioille kilpailuetua monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, eikä se monesti ole enää vaihtoehto vaan välttämättömyys. Tämän vuoksi tiimityön ja -dynamiikan toimivuuteen kannattaa panostaa, sillä taitava tiimi harvoin syntyy sattumalta.

Ryhmä vs. tiimi?

Kerrataan vielä muutama teema, joissa ryhmä ja tiimi erityisesti eroavat toisistaan ja miten erot näkyvät.

 1. Tavoitteet ja vastuut:
  • Ryhmä: Ryhmällä voi olla yhteinen tehtävä tai tavoite, mutta jäsenillä ei välttämättä ole jaettua vastuuta toistensa onnistumisesta. Työskentely voi olla hyvin itsenäistä, ja vastuu rajautuu omaan osuuteen kokonaisuudessa.
  • Tiimi: Tiimissä jäsenet työskentelevät yhdessä saavuttaakseen yhteiset tavoitteensa, ja he ovat yhteisvastuullisia työnsä tuloksista. Pelkkä oman osuuden hoitaminen ei riitä. Vastuuntunto näkyy sekä toiminnassa että tunnetasolla.
 2. Vuorovaikutus:
  • Ryhmä: Ryhmä voi päästä tavoitteisiinsa ilman, että sen jäsenet ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään.
  • Tiimi: Tiimissä on vahva keskinäinen vuorovaikutus, eikä tavoitteiden saavuttaminen onnistu ilman vuorovaikutusta tiimiläisten välillä.
 3. Roolitus:
  • Ryhmä: Ryhmän jäsenillä voi olla selkeät roolit, mutta vastuu on yleensä yksilökohtaista. Oman roolin ulkopuolelle ei usein ole tarvetta mennä.
  • Tiimi: Tiimissä on selkeät roolit, mutta vastuu on jaettu, ja jäsenet tukevat toinen toisiaan saavuttaakseen yhteisen päämäärän. Roolit voivat joustaa yhteisen tavoitteen edessä, ja tavoite on lähtökohtaisesti rooleja tärkeämpää.
 4. Keskinäinen luottamus:
  • Ryhmä: Luottamus voi olla läsnä, mutta se ei välttämättä ole yhtä vahva kuin tiimissä. Ryhmässä luottamuksen tasoksi riittää usko siitä, että ryhmän jäsenet tekevät lupaamansa asiat sovitussa aikataulussa.
  • Tiimi: Tiimissä on vahva keskinäinen luottamus, joka mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen ja tehokkaamman yhteistyön. Tiimi kohtaa myös vaikeampia vuorovaikutustilanteita, kuten palaute- ja konfliktitilanteita, ja tämän vuoksi vahva keskinäinen luottamus on avainasemassa.
 5. Tulokset ja suorituskyky:
  • Ryhmä: Ryhmä saattaa saavuttaa tavoitteensa, mutta sen suorituskyky rajoittuu yksilöiden henkilökohtaiseen osaamiseen. Yksilölliset suoritukset saattavat jopa olla ratkaiseva tekijä lopputuloksessa, ja kärjistetysti ryhmän työn lopputulos voi olla yhden hyvän yksilösuorituksen tulosta.
  • Tiimi: Tiimi pyrkii saavuttamaan erinomaisia tuloksia, ja sen suorituskyky on usein parempi, koska jäsenet työskentelevät tiiviissä yhteistyössä rakentaen toistensa osaamisen päälle. Lopputulokseksi työstä tavoitellaan parempaa kokonaisuutta kuin mitä yksilölliset suoritukset yhteen koottuna voisivat tarjota.

Mutta miten kehittyä ryhmästä tiimiksi? Seuraavassa blogitekstissä käsittelemme keinoja, joilla nostaa yhteistyö seuraavalle tasolle. Mikäli organisaationne tavoitteita tukee parhaiten aito tiimityö, kannattaa napata vinkit talteen tulevasta tekstistä!