You are currently viewing Psykologinen turvallisuus tiimissä

Psykologinen turvallisuus tiimissä

Psykologisesta turvallisuudesta puhutaan nykyään paljon – ja hyvä niin. Korkealla psykologisen turvallisuuden tasolla on nimittäin yhteys parempaan hyvinvointiin sekä parempiin tuloksiin. Tiimitasolla psykologinen turvallisuus on kaiken pohja, joten sen rakentamiselle tulisikin varata riittävästi aikaa ja tilaa. Psykologinen turvallisuus on myös jatkuvasti ylläpidettävä ja muutoksille altis tila, joka vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Kokemus muodostuu tilanteiden, vuorovaikutuksen ja ihmisten välillä, ja on näin ollen jatkuvasti uudelleen syntyvää.

Mitä on psykologinen turvallisuus?

Mitä psykologisella turvallisuudella sitten tarkoitetaan? Sen voi kuvata tilana, jossa yksilö tuntee yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta oppia, turvallisuutta osallistua sekä turvallisuutta haastaa vallitseva tilanne. Psykologista turvallisuutta voi ajatella myös siitä näkökulmasta, että uskallat olla oma itsesi, tehdä virheitä ja olla eri mieltä asioista, eivätkä nämä asiat käänny sinua vastaan tiimissä tai työyhteisössä. Se on ikään kuin lupa olla keskeneräinen ja sallia tämä myös muille.

Psykologisen turvallisuuden kokemus on yksilöllinen, vaikka kyseessä on tiimitason ilmiö. Kokemus psykologisesta turvallisuudesta tai turvattomuudesta syntyy vuorovaikutuksessa, ja onkin näin ollen jatkuvasti uudelleen syntyvä kokemus. Kokemuksen määrittelevät toimintatavat, tunteet ja uskomukset eri vuorovaikutustilanteissa. Tiimitasolla näihin asioihin keskittyminen ja panostaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä jokainen tiimiläinen vaikuttaa omalla toiminnallaan psykologisen turvallisuuden rakentumiseen tai vaihtoehtoisesti turvattomuuden kokemuksen syntymiseen. Tiimin on siis hyvä määritellä toimintatavat, jotka tukevat psykologista turvallisuutta sekä keskittyä vuorovaikutuksensa laatuun ja luottamuksen rakentamiseen.

Miten lisätä psykologista turvallisuutta?

Psykologinen turvallisuus muodostuu seuraavista:

  • arvostus
  • luottamus
  • yhteenkuuluvuuden tunne
  • yhteinen suunta

Näitä kehittämällä voit kehittää myös psykologista turvallisuutta. Merkityssuhteiden luominen niin tiimin tavoitteiden kuin ihmistenkin välille on tärkeää, sillä se lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja omistajuuden kokemusta. Tavoitteiden lisäksi on tärkeää, että ihmisistä tulee toisilleen merkityksellisiä. He luottavat toisiinsa ja haluavat ponnistella yhteisen hyvän eteen. Arvostus ja luottamus ovat aistittavissa vuorovaikutuksessa, jossa myös erimielisyyksiä ja vaikeita asioita halutaan käsitellä. Niin kauan, kun asioita tai ihmisiä ei koeta riittävän merkityksellisiksi, myös vaikeat asiat on helpompi jättää huomiotta. Kun merkityssuhteet ovat syviä ja yhteinen etu on selkeä, myös konfliktitilanteet nähdään välttämättöminä kehittymisen ja eteenpäin menemisen kannalta. Luottamus ja arvostus mahdollistavat sen, että konfliktit eivät murenna psykologista turvallisuutta, vaan voivat päinvastoin vahvistaa sitä entisestään.

On hyvä muistaa, että nämä asiat eivät tapahdu hetkessä. Esimerkiksi luottamuksen rakentaminen on toisille pidempi ja vaativampi prosessi kuin toisille. Vahvistamalla yhdessä olon merkitystä ja tavoitteita sekä keskittämällä aikaa ja energiaa ihmisten väliseen aitoon tutustumiseen, on tiimi kuitenkin hyvissä lähtökohdissa. Tiimille on hyvä tarjota sekä avoimen keskustelun mahdollisuuksia että yhteisiä ponnisteluja alusta alkaen, sillä nämä asiat rakentuvat keskustelun lisäksi myös käytännön tekemisen kautta. Osalle toisiin tutustuminen on luontevampaa työn kautta ja keskusteluun antautuminen helpompaa, kun on jo jonkinlainen käsitys siitä, millaista yhdessä työskentely on.

Nämä eivät myöskään ole ainoastaan tiimin alkuvaiheen ponnisteluja, vaan ennemminkin tiimin arkeen muodostettavia toimintatapoja. Usein haastavassa tilanteessa tai paikalleen jämähtämisen vaiheessa on hyvä palata perusasioiden äärelle: kirkastaa yhteistä suuntaa, antaa mahdollisuus avoimeen keskusteluun ja vahvistaa näin ollen tiimin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nämä puolestaan vahvistavat luottamusta niin tiimiläisten välillä kuin myös luottamusta tulevaisuuteen – erityisesti näinä epävarmoina aikoina tulevaisuuden uskon luominen on erittäin tärkeää.

Kuvat: Unsplash