You are currently viewing Tavoitteellinen tiimityö

Tavoitteellinen tiimityö

Tiimin erottaa ryhmästä muun muassa selkeä, yhteinen tavoite. Tuo yhteinen tavoite määrittelee tiimin yhdessä olon tarkoituksen ja antaa yhteiselle tekemiselle suunnan ja merkityksen. Sen vuoksi tavoitteen tai tavoitteiden asettamiseen tulisikin keskittyä niin, että ne todella ovat kaikille selkeitä – ja tavoittelemisen arvoisia. Yleensä tiimi rakennetaan jonkin tarpeen vuoksi ja sille on jo organisaatiotasolta määritelty tavoite – mitä tarkoitusta palvelemaan tämä tiimi on kasattu. Tätä organisaatiotason tavoitetta mukaillen tiimin olisi kuitenkin hyvä itse määrittää tavoitteensa, sillä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuudet lisäävät tunnetusti myös tavoitteisiin sitoutumista. Ylhäältä alaspäin annettu tavoite ei välttämättä luo vahvaa sitoutumista, ellei siinä näy myös tiimin oma kädenjälki.

Tiimityössä on hyvä antaa myös mahdollisimman nopeasti tiimiläisille tilaisuus päätöksentekoon – tavoitteiden asettaminen on tähän otollinen tapa. Yhdessä luotu tavoite luo sitoutumista ja motivaatiota – tiimi haluaa onnistua ja on valmis ponnistelemaan yhdessä saavuttaakseen tavoitteensa. Tavoite, joka ei aiheuta minkäänlaisia tunteita, harvoin tulee onnistumaan, sillä emme jaksa ponnistella sellaisten asioiden eteen, joita emme koe merkityksellisiksi.

Taitava tiimi onnistuu kahdessa tehtävässä samanaikaisesti:

  • Asiatehtävä: Mitä teemme yhdessä?
  • Tunnetehtävä: Miksi teemme tätä yhdessä?

Sen lisäksi, että tiimi määrittelee liiketoiminnallisen tavoitteensa, sen olisi hyvä määritellä tavoitteet myös omalle sisäiselle toiminnalleen. Näiden tavoitteiden määrittelyyn viitataan tunnetehtävässä – miksi juuri me työskentelemme yhdessä ja mitä hyötyjä se meille tuo? Mitä paremmin ihmiset ajattelevat tiimin luovan yhteistä etua, sitä parempiin tuloksiin se yltää myös asiatehtävässään. Tiimin sisäisiä hyötyjä voivat olla sellaiset asiat kuten oppiminen, yhteenkuuluvuuden tunne, työyhteisön tuki ja kehittymisen mahdollisuudet. Nämäkään asiat eivät tapahdu sattumalta, eikä niiden ylläpitäminen ole itsestään selvää. Sen sijaan tiimi voi itse määritellä näitä teemoja tavoitteikseen ja luoda toimintatapoja tukemaan niiden toteutumista.

Millainen on hyvä tavoite?

Hyvän tavoitteen määrittelemisessä paljon käytetty ohjenuora on esimerkiksi SMART-työkalu. Sen mukaisesti hyvä tavoite on:

  • S = selkeästi määritelty
  • M = mitattavissa oleva
  • A = aikaan sidottu
  • R = realistinen
  • T = tavoittelemisen arvoinen

Tämä on hyvä ohjenuora myös tiimin tavoitteiden asettamiseen. Selkeys, motivoituminen ja realistisuus ovat isossa roolissa siinä, miten ihmiset sitoutuvat ponnistelemaan tavoitteen eteen. Mittaaminen ja aikamääreen antaminen puolestaan helpottavat seurantaa, eivätkä tavoitteet jää leijumaan ilmaan. Hyvä idea on myös isompien tavoitteiden, ns. päätavoitteiden määrittelyn lisäksi pilkkoa tavoitetta pienempiin osatavoitteisiin. Mitä useammin on mahdollista luoda onnistumisen kokemuksia, sitä helpompi on ylläpitää motivaatiota ja sitoutumista myös suurempien tavoitteiden saavuttamiseen. Yhteiset onnistumiset ovat yksi merkittävimmistä tiimiä yhteen hitsaavista tekijöistä, eikä niitä voi näin ollen olla liikaa. Muistattehan tiimissänne myös juhlia yhteisiä onnistumisia!

Kuvat: Unsplash