You are currently viewing Miten rakentaa sitoutunut tiimi?

Miten rakentaa sitoutunut tiimi?

Tiimi on sitoutuneempi ja vuorovaikutteisempi ryhmä

Aikaisemmassa blogipostauksessamme avasimme ryhmän ja tiimin eroja. Lyhyesti sanottuna ryhmä voi olla kokoonpano yksilöitä, joilla on yhteinen tehtävä tai tavoite, jota kohti työskennellään pääosin itsenäisesti: vastuu koetaan omassa tehtävässä suoriutumista kohtaan. Tiimi on sitoutunut ryhmä, joka työskentelee yhdessä saavuttaakseen yhteiset tavoitteensa, ja pitää toisiaan yhteisvastuullisena suorituksistaan ja lopputuloksesta. Lue blogipostauksemme tiimin ja ryhmän eroista.

Milloin kannattaa kehittyä ryhmästä tiimiksi?

Monen organisaation tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu laadukkaammin tiimityön kuin ryhmätyön avulla. Kehitys tapahtuu monella alalla kiihtyvällä tahdilla ja usein myös kilpailua on paljon. Tästä syystä moni asiantuntijatyö vaatii jatkuvaa keskustelua siitä, mikä on tärkeintä tällä hetkellä ja miten ratkaisuja voidaan kehittää entistäkin paremmaksi. Asiantuntijoiden yhdessä kehittämät uudet ja innovatiiviset ratkaisut nähdään aikaisempaa tärkeämpänä kilpailutekijänä, kuten myös tänä päivänä aina vaan tärkeämpänä nähty henkilökohtainen palvelu asiakkaalle. Viimeisin tarkoittaa hyvin ajantasaista ja yksityiskohtaista tietoa ja tulkintoja asiakkaan tilanteesta, jotka usein välittyvät parhaiten asiantuntijoiden välisessä vuoropuhelussa. Tällaisessa markkinatilanteessa on vaikeampaa saavuttaa parasta mahdollista lopputulosta siten, että yksilöt työskentelisivät omien työnsä osa-alueiden ongelmanratkaisussa ilman aktiivista vuorovaikutusta muiden työssä liitoksissa olevien kanssa.

Mikäli siis yrityksessäsi tavoitellaan jatkuvaa kehittymistä ja kehittämistä, tiimityöstä voi olla huomattavaa etua erilaisten kilpailuetujen aikaansaamisessa. Myös voimakkaampaa työhön ja yritykseen sitoutumista tavoittelevat yritykset hyötyvät aidon tiimityön tavoittelemisesta.

Miten kehitytään ryhmästä tiimiksi?

Ryhmän ja tiimin yksi merkittävimmistä eroavaisuuksista on vastuun tunteminen tehtävää kohtaan. Ryhmässä vastuuntunto tehtävistä ulottuu omiin tehtäviin, kun taas tiimissä tiimin yhteisen päätavoitteen saavuttamiseen yhdessä. Ryhmästä tiimiksi kehittymisessä olennaista on vaikuttaa sellaisiin osatekijöihin, jotka mahdollistavat tämän ajattelun (ja tekemisen) muutoksen. Käsittelemme tässä blogitekstissä muutamia teemoja, jotka vaikuttavat tähän. Lisäksi tiimioppimisen elementti, yhdessä reflektointi, on olennainen osa jatkuvaa kehittymistä – kirjoitamme tulevassa blogipostauksessa tästä enemmän.

Luottamuksen rakentaminen

Askel ryhmästä tiimiksi alkaa luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden kehittämisellä. Tiimiläisten täysi potentiaali pääsee tiimin käyttöön vasta, kun kaikki uskaltavat tuoda näkemyksiään ja ideoitaan täysimääräisesti yhteiseen keskusteluun. Luottamus ja psykologinen turvallisuus mahdollistavat haastamisen, kyseenalaistamisen ja erilaisten näkemysten tuomat ristiriitatilanteetkin, joiden jälkeen lopputulos on usein lähtötilannetta parempi. Näihin tilanteisiin ei kuitenkaan uskalleta ajautua ilman varmuutta siitä, että tiimissä vallitsee luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden ilmapiiri.

Konkreettinen työkalu luottamuksen rakentamiseen: Tutustu työkavereihisi ja vietä aikaa heidän kanssa rennommissakin merkeissä. Tiimin kanssa yhdessä vietettävät virkistyspäivät ovat erinomainen mahdollisuus luottamuksen rakentamiseen.

Yhteiset, tärkeäksi koetut tavoitteet

Toinen merkittävä tekijä on tiimin yhteiset tavoitteet. Psykologinen turvallisuus ja keskinäinen luottamus eivät vielä yksin tehosta tiimityötä, vaan se vaatii lisäksi selkeät yhteiset tavoitteet. Nämä luovat koko tiimityölle merkityksen ja määrittelevät tiimin olemassa olon tarkoituksen. Tavoitteiden tulisi olla tiimitoiminnan ytimessä jatkuvasti, ja ohjata tiimin toimintaa ja keskustelua. Tavoitteet ovat usein haastavia ja moniulotteisia – tämä myös kannustaa toimivan yhteistyön rakentamiseen, sillä tavoitteiden saavuttaminen yksilösuorituksilla olisi usein lähes mahdotonta.

Konkreettinen työkalu yhteisten tavoitteiden luomiseen: Koko tiimin osallistaminen tavoitteen asettamisen prosessiin ja erityisesti keinoihin saavuttaa organisaation asettama tavoite, sitouttaa tiimiä. Vähintään keskustelu siitä, miten tavoite kunkin kohdalla tuntuu merkitykselliseltä, auttaa rakentamaan yhteishenkeä.

Selkeä roolitus

Roolit ja erilaisten siilojen purkaminen kannattaa ottaa tarkastelun alle, jos on kiinnostunut kehittämään ryhmää tiimiksi. On hyvä miettiä onko oma rooli ja tekemisen kenttä asettunut liian tiukkaan ja muuttumattomaan asentoon. Salliiko työni joustoa ja onko olemassa asioita, joita jo osaan vastuualueeni ulkopuolelta tai voisin opetella sen nimissä, että tiimini onnistuisi tämän johdosta kokonaisuudessa paremmin?

Konkreettinen työkalu roolien tarkasteluun: Tiimissä voi olla hyvä avata keskustelu roolien selkeydestä. Asioista, jotka tällä hetkellä kokee kuuluvan omiin tehtäviin, asioista joissa kaipaisi eniten apua sekä asioista joista on kiinnostunut oppimaan. Tämän pohjalta saadaan paljon informaatiota, joka auttaa roolien uudelleen kirkastamisessa.

Palkitsemiskäytännöt paljastavat todelliset tavoitteet

Palkitsemiskulttuuri tuo näkyväksi asiat, joita organisaatiossa pidetään tärkeinä. Tulokset ja niistä palkitseminen on yksi konkreettisimmista ilmiöistä rohkaisemaan joko yksilösuorituksiin tai tiimityöhön. Yksilösuorituksista palkittaessa huomio kiinnittyy käytännössä tiukan paikan tullen oman suorituksen turvaamiseen. Mikäli palkitseminen tapahtuu tiimitasolla, huomio kiinnittyy kokonaisuudessa onnistumiseen – on ihan aidosti väliä, jos kaverin osuus ei valmistu ajallaan. Palkitsemista ja arvostusta ilmentää myös erilaiset epämuodolliset tilanteet. Huomioidaanko puheessa yleisesti yksilösuorituksia ja ”maaleja” vai keskustellaanko myös ”erinomaisista syötöistä ja puolustuksesta”, jotka kokonaisuudessa johtivat joukkueen voittoon.

Konkreettinen työkalu palkitsemiskäytäntöjen kehittämiseen: Palkitaanko teidän organisaatiossa onnistuneesta lopputuloksesta yksilöitä vai kokonaisia tiimejä? Palkitsemisen ei tarvitse tarkoittaa rahallista etua. Sen voi myös ajatella positiivisena palautteena tai muina hyötyinä, kuten parempina resursseina tai sosiaalisella arvostuksella. Keskustelun voi myös avata ajatuksella ”arvostetaanko organisaatiossamme yksilösuorituksia vai tiiminä onnistumista?”. Avatkaa keskustelu aiheesta ja arvioikaa palkitsemisen ja arvostuksen kulttuurianne.

Mahdollistatteko yhdessä oppimisen?

Yhdessä oppimisen elementti, reflektointi, mahdollistaa muun muassa jatkuvan oppimisen systemaattisuuden. Tästä tiimioppimisen elementistä tulemme puhumaan seuraavassa blogitekstissämme. Tällä välin kannattaa arvioida miten edelliset teemat toteutuvat organisaatiossasi. Hyviä keskustelutuokioita!